Politika integrovaného systému managementu

NOR a.s. - rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

s cílem dosažení konkurenceschopnosti a udržení se na trhu v oblasti dopravních a průmyslových staveb
s přihlédnutím k dosažení vyšší specializace, vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku integrovaného systému managementu

 1. Stabilizovat společnost a zvyšovat její finanční sílu.
 2. Usilovat o maximální spokojenost zákazníka.
 3. Zajistit bezchybnou realizaci staveb.
 4. Zajišťovat technický rozvoj společnosti.
 5. Usilovat o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu a snižování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřováním systému tak, aby plně odpovídal požadavkům legislativy.
 6. Preferovat preventivní přístupy při předcházení neshodám v oblasti jakosti, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 7. Preventivně předcházet zraněním a nemocem.
 8. Vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 9. O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance.
 10. Preferovat služby příznivější k životnímu prostředí a s minimálním potenciálem vzniku nebezpečí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
 11. Minimalizovat negativní dopad případných havarijních situací.

Schválil dne 22.12. 2011
Ing. Bruno Jakubec

Politika jakosti a environmentální politika NOR a.s.